top of page
Szukaj
 • addvaluelc

Popularne wyrażenia dotyczące księgowości w j.angielskim - czy znasz je?

Posługując się tym językiem, księgowi mogą efektywnie komunikować się z klientami, kolegami z pracy na całym świecie. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej używanych terminów w języku angielskim w kontekście księgowości: • Income Statement (also known as Profit and Loss Statement): Jest to dokument finansowy przedstawiający dochody i wydatki firmy w określonym okresie czasu, zazwyczaj kwartale lub roku.

 • Balance Sheet: To raport finansowy przedstawiający aktywa, pasywa i kapitał własny firmy w określonym punkcie czasowym, zazwyczaj na koniec roku obrotowego.

 • Cash Flow Statement: Dokument finansowy, który prezentuje przepływy gotówkowe do i z firmy w określonym okresie czasu, pomagając zrozumieć jej zdolność do generowania gotówki.

 • Accounts Payable: Kwoty, które firma jest zobowiązana zapłacić swoim dostawcom lub innym kontrahentom w zamian za otrzymane dobra lub usługi.

 • Accounts Receivable: Kwoty, które klienci lub inni kontrahenci są zobowiązani zapłacić firmie za otrzymane dobra lub usługi.

 • Debit and Credit: Podstawowe pojęcia w rachunkowości, gdzie "debit" oznacza zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów, a "credit" oznacza zwiększenie pasywów lub zmniejszenie aktywów.

 • Depreciation: Proces zapisywania kosztu środka trwałego na przestrzeni jego okresu użyteczności, zazwyczaj przy użyciu metod takich jak amortyzacja liniowa lub metoda malejącego salda.

 • Trial Balance: Dokument księgowy, który prezentuje sumy debetów i kredytów we wszystkich kontach firmy w celu sprawdzenia, czy bilans księgowy się zgadza.

 • Auditing: Proces niezależnej oceny i weryfikacji finansowych raportów firmy, przeprowadzany przez zewnętrznego audytora w celu zapewnienia ich dokładności i zgodności z przepisami.

 • GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): Powszechnie akceptowane zasady księgowości obowiązujące w danym kraju lub jurysdykcji, które określają standardy raportowania finansowego dla firm.

Pamiętaj, że znajomość tych terminów może być kluczowa nie tylko dla osób pracujących w dziale księgowości, ale także dla menedżerów, inwestorów i innych zainteresowanych stron, aby lepiej zrozumieć sprawozdania finansowe i kondycję finansową firmy. Biegłość w posługiwaniu się nimi pozwoli na skuteczną komunikację w środowisku biznesowym anglojęzycznym.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page